ภาพกิจกรรมปฐมวั
ภาพกิจกรรมประถม
ภาพกิจกรรมมัธยม
กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
   
ÃÒ¡ÒÃËÅÑ¡

°Ò¹¢éÍÁÙÅ

¢éÍÁÙž×é¹°Ò¹§Ò¹ÊÒÃʹà·È

´ÒǹìâËÅ´Untitled Document

 

โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

- นวัตกรรมการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน

- ตัวอย่างหัวข้อการเขียนรายงาน CAR1

- ตารางสรุปแผนพัฒนาตนเอง

- แบบประเมินผลโรงเรียนฯ ภาพรวม

- ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนการลงสู่การปฏิบัติโดยวิธีนับวันถอยหลัง

- แผนพัฒนาตนเองในการจัดห้องเรียนคุณภาพ

- รายชื่อครูที่ต้องพัฒนาตนเอง

- โรงเรียนได้ดำเนินการบ้างแล้วหรือยัง

- สรุปผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพ

ภาพห้องเรียนคุณภาพ

- ห้องเรียนอนุบาล

- ห้องเรียน ป.1

- ห้องเรียน ป.2

- ห้องเรียน ป.3

- ห้องเรียน ป.4

- ห้องเรียน ป.5

- ห้องเรียน ป.6

- ห้องเรียน ม.1

- ห้องเรียน ม.2

- ห้องเรียน ม.3
á¹Ç¤Ô´
¢èÒÇÊÒÃáÅСԨ¡ÃÃÁ
¡Ô¨¡ÃÃÁµÒÁ¹âºÒ¢ͧâçàÃÕ¹


 

âçàÃÕ¹µÒ¡ÊÔ¹ÃÒªÒ¹ØÊóì 45 ¶¹¹¨Ã´ÇÔ¶Õ¶èͧ µÓºÅ˹ͧËÅǧ ÍÓàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´µÒ¡ 63000
â·ÃÈѾ·ì 055-511136 ËÃ×Í 055-514070 â·ÃÊÒà 055-514070  |  Design by Cyberianet - Katisuhara et les Nullos plante