ภาพกิจกรรมปฐมวั
ภาพกิจกรรมประถม
ภาพกิจกรรมมัธยม
กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
   Untitled Document

 

โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

- นวัตกรรมการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน

- ตัวอย่างหัวข้อการเขียนรายงาน CAR1

- ตารางสรุปแผนพัฒนาตนเอง

- แบบประเมินผลโรงเรียนฯ ภาพรวม

- ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนการลงสู่การปฏิบัติโดยวิธีนับวันถอยหลัง

- แผนพัฒนาตนเองในการจัดห้องเรียนคุณภาพ

- รายชื่อครูที่ต้องพัฒนาตนเอง

- โรงเรียนได้ดำเนินการบ้างแล้วหรือยัง

- สรุปผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพ

ภาพห้องเรียนคุณภาพ

- ห้องเรียนอนุบาล

- ห้องเรียน ป.1

- ห้องเรียน ป.2

- ห้องเรียน ป.3

- ห้องเรียน ป.4

- ห้องเรียน ป.5

- ห้องเรียน ป.6

- ห้องเรียน ม.1

- ห้องเรียน ม.2

- ห้องเรียน ม.3


 

โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 45 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ 055-511136 หรือ 055-514070 โทรสาร 055-514070  |  Design by Cyberianet - Katisuhara et les Nullos plan่te