รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2554(ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2553

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา  2552

คำนำ - สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

ภาคผนวกคะแนนผลสัมฤทธิ์

แผนงบประมาณประจำปีการศึกษา 2553

แผนปฏิบัตการประจำปีการศึกษา 2553

รายงานการประขุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2553

รายงานการประขุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2553 (ปรับปรุง)

รายงานการประขุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2553

รายงานการประขุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2553

สรุปผลการปฏิบัติงานปี 2552

สรุปผลการปฏิบัติงานปี 2552 ผู้อำนวยการ

รายงานการประขุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2552

ข้อมูลอัตรากำลังครูปี 2552

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2552

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2552

รายงานต้นทุนผลผลิตปีงบประมาณ 52

สรุปคำรับรองการปฏิบัติราชการ 52

รายงานโรงเรียนคุณธรรม-จริยธรรม 52

รายงานข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ประจำปี 2552

รายงานต้นทุนผลผลิตปีงบประมาณ 51

สรุปคำรับรองการปฏิบัติราชการ 51

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 50 เล่มเล็ก ล่าสุด

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2550

ตารางแสดงผลงานครูโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

ความรู้เกี่ยวกับงานการกระจายอำนาจ

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมศ.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา