ภาพกิจกรรมปฐมวั
ภาพกิจกรรมประถม
ภาพกิจกรรมมัธยม
กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
   คอลัมภ์ ผอ.เล่าให้ฟัง
ผอ.เล่าให้ฟัง
 
 

การเป็นผู้บริหารและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

การนำแนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  SBM  ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจการบริหารจัดการไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน  สร้างกลไกการบริหารนำไปสู่ความสำเร็จ  ปรับเปลี่ยนการบริหารเป็นการบริหารจัดการให้ไปตามแนวทางการจัดการภาครัฐ  มุ่งผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีดัชนีชี้วัดความสำเร็จของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้อง  SBM  ทุกภาคส่วน  คือ
 • พัฒนาวิสัยทัศน์ค่านิยมร่วมกัน
 • พัฒนาแผนกลยุทธ์ร่วมกัน
 • กำหนดปัจจัยความสำเร็จ  (CSFS)
 • กำหนดดัชนีที่ชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  (KPIS)
 • กำหนดเป้าหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกัน
 • การบริหารจัดการรัฐแนวใหม่  (หลักธรรมาภิบาลบูรณาเร่งระบบ  TAKSIN  SCHOOL  MOODEL)
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การจัดทำรายงานประเมินตนเอง
 • การประเมินคุณภาพการศึษา
 • SBM
         นักดนตรีน้อยของเรา

วงดนตรีไทยและดนตรีสากลของโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

        

 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่คอลัมภ์ ผอ.เล่าให้ฟังคะ
          ท่านผู้อำนวยการพยนต์ สืบรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ให้ความรู้ด้านการอ่านแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการการหนังสือ โดยฝึกให้นักเรียนผลัดเปลี่ยนกันอ่านหนังสือพิมพ์ เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านการอ่าน
 

การนำการเปลี่ยนแปลง
โดยใช้  SBM  เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์

 1. พัฒนาบุคลากรและสร้างทีมงานในสถานศึกษา
 2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบหลักการและวิธีการเปลี่ยนแปลง
 3. การกระจายอำนาจ  การตัดสินใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมพิจารณาและตัดสินใจร่วม
 4. ให้ความสำคัญการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม
 5. สร้างความตระหนักคือการพัฒนาผู้เรียนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่พัฒนา
 6. ในความสำคัญในการมีส่วนร่วมของครูในการจัดการเรียนการสอน
 7. ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์  เป็นผู้นำด้านวิชาการ

ทำไมต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 1. ครูต้องรู้สภาพปัจจุบัน  วิเคราะห์ปัญหาสภาพการเรียนการสอน
 2. ครูจ้องปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน
 3. ครูต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเป้าหมายสำคัญ
 4. ครูต้องจัดระบบสารสนเทศข้อมูลทุกประเภท
 5. ครูต้องจัดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน

การนำสู่ความสำเร็จมุ่งผลสัมฤทธิ์

 • พัฒนาหลักสูตร  วิเคราะห์หลักสูตร
 • พัฒนากระบวนการเรียนการสอน  ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน
 • พัฒนาระบบดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล
 • พัฒนานวัตกรรม
 • รายงานผลการพัฒนานวัตกรรม
 • วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

 

 
          นักเรียนโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ กำลังตั้งใจฟังคำบรรยายเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อครั้งเข้ารวมกิจกรรมเข้าค่ายสิ่งแวดล้อม
   
  • นักเรียนมีทักษะการคิด – วิเคราะห์
  • นักเรียนมีจินตนาการอย่างสร้างสรรค์
  • นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ , คุณธรรม – ศีลธรรม
  • นักเรียนมีลักษณะเป็นผู้นำ  ผู้ตาม
  • นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
  • ผู้ปกครอง  ชุมชน  สังคม  มีความพึงพอใจ
  • โรงเรียนเกิดเครือข่ายการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

45 ถนน จรดวิถีถ่อง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000


 

โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 45 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ 055-511136 หรือ 055-514070 โทรสาร 055-514070  |  Design by Cyberianet - Katisuhara et les Nullos plan่te